Hello!

بهترین هموروئید وریدهای متورمی هستند که می توانند داخلی (داخل رکتوم) یا خارجی (خارج رکتوم) باشند. بسته به نوع و درجه آنها، ممکن است بتوان آنها را با جراحی برداشت. بهترین دکتر بواسیر خانم در مشهد اکثر شعله ورهای هموروئیدی …

ادامه مطلب